slajd_11.jpg

REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI STATYSTYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

§ 1

ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów studiów I stopnia, którzy przeprowadzą badania na dowolny temat i zaprezentują swoje wyniki na plakacie naukowym (posterze).

1.  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie urodzeni w 2003-2005 (gimnazjum i klasy rónoważne)
 • uczniowie urodzeni w 1999-2002 (liceum i technikum)
 • studenci studiów licencjackich lub szkół równoważnych

2.  Zespoły uczniowskie powinny być złożone z 2-5 uczniów (nie będą przyjmowane prace indywidualne uczniów, uczeń może pracować tylko w jednym zespole).

3.  Drużyny reprezentuje nauczyciel.

§ 2

CELE i ZADANIA KONKURSU

1.  Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu.

2.  Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności:

 • pracę w zespole
 • badanie rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych
 • stosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawianie danych za pomocą różnych wykresów / tabel / statystyk
 • interpretowanie wyników statystycznych
 • komunikację w formie pisemnej i graficznej

§ 3

HARMONOGRAM KONKURSU

1.  Etap krajowy konkursu

 • Rejestracja zespołu uczniów przez nauczyciela (strona do rejestracji zostanie podana na Facebooku lub krajowej stronie konkursu). Ostateczny termin rejestracji upływa 1.02.2019 r.
 • Przygotowanie przez grupę uczniów plakatu naukowego (posteru) w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB).
 • Wysłanie posteru przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu (sposób przesłania zostanie podany na Facebooku lub krajowej stronie konkursu). Należy przesłać dwie wersje plakatu: w języku polskim i w języku angielskim. Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 17.02.2019 r.
 • Ocena plakatów przez grupę krajowych ekspertów stanowiących polskie jury tego konkursu.
 • Ogłoszenie listy krajowych laureatów konkursu w dniu 17.03.2019 r., informacja o laureatach zostanie podana na Facebooku lub krajowej stronie konkursu.
 • Gala wręczenia nagród w dniu 15.06.2019 r.

2.  Etap międzynarodowy konkursu

 • Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane na międzynarodowy etap konkursu.
 • Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 62 Światowym Kongresie Statystyki w Kuala Lumpur w Malezji w sierpniu 2019.
 • Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej lub na Facebooku.

§ 4

KRYTERIA OCENY PRAC

Jasność przekazu

 • Czy plakat jest zrozumiały?
 • Czy cele, pytania badawcze i hipotezy są jasno sformułowane?
 • Czy wyniki i wnioski są jasno sformułowane?
 • Czy plakat stanowi logiczną, spójną całość?

Zebrane dane

 • Czy zebrano odpowiednie dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze?
 • Czy metody gromadzenia danych zostały jasno określone? (np. wykorzystanie kwestionariuszy papierowych, rozmów telefonicznych, ankiety internetowej lub innych narzędzi pomiarowych; lub korzystanie ze źródeł wtórnych – opublikowanych raportów, baz danych itp.)
 • Czy uwzględniono jakość danych? (tj. dokładność pomiarów, wielkość próby, wiarygodność źródeł itp.)
 • Czy próbę wybrano w sposób losowy i czy rozważono skutki braku losowości?
 • Czy źródła danych są wymienione na plakacie?

Analiza i wnioski

 • Czy zebrane dane zostały zanalizowane pod kątem pytań badawczych lub postawionych hipotez?
 • Czy zastosowano sposób analizy adekwatny do zebranych danych?
 • W jakim stopniu odpowiedziano na postawione pytania badawcze?
 • Czy zamieszczono wnioski i czy wynikają one z przeprowadzonej analizy danych?
 • Czy uwzględniono ograniczenia powstałe podczas badań i propozycje ulepszenia ich w przyszłości?

Wykresy i tabele

 • Czy na plakacie umieszczono wykresy /tabele / statystyki odpowiednie do zaprezentowania i podsumowania danych?
 • Czy jest wystarczająco dużo wykresów/tabel przedstawiających problem badawczy z różnych perspektyw?
 • Czy każdy wykres / tabela jest potrzebny do zilustrowania problemu badawczego?
 • Czy wykorzystane wykresy/tabele są opatrzone nagłówkami i objaśnieniami?

Prezentacja

 • Czy z odległości 2m plakat jest czytelny?
 • Czy zachowane są poprawne proporcje między liczbą wykresów i tekstem?
 • Czy plakat jest estetyczny?

Kreatywność / znaczenie

 • Czy pytanie badawcze jest kreatywne, oryginalne?
 • Czy badanie odpowiada na interesujące pytanie?
 • Czy projekt jest kreatywny i oryginalny?
 • Czy plakat przyciąga uwagę?

§ 5

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 marca 2019 r.
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.
 3. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 4. Laureaci trzech pierwszych miejsc w pierwszej i trzeciej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w drugiej kategorii wiekowej otrzymają „Indeksy na Studia” (szczegółowe informacje oraz lista uczelni będzie dostępna na stronie internetowej krajowego organizatora lub na Facebooku).
 6. Nauczyciele, pod których kierunkiem przygotowano nagrodzone prace, otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Analizy Danych, koordynator konkursu. Adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje w dowolnym momencie prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody.
 5. Organizator będzie zbierał od nauczycieli następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, adres e-mail, numer telefonu, adres (do korespondencji lub wysyłki nagród).
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, klasa, data i miejsce urodzenia.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca Konkursowa musi być oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych autorstwa Uczestnika Konkursu, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowana.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, a jej treść nie narusza prawa do wizerunku a także innych dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem na czas nieoznaczony Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zakresie udostępniania ich w serwisie www.
 4. Organizator Konkursu zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej lub reklamacyjnej.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować mailowo do krajowego koordynatora konkursu: dr Anna Justyna Milewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 5. Adres międzynarodowej strony konkursu: www.iase-web.org/islp/ ; adres krajowej strony konkursu: www.islp.edu.pl ; adres strony Facebook: www.facebook.com/feinMKS/  .

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Joomla templates by a4joomla