slajd_11.jpg

REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI STATYSTYCZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

§ 1

ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów studiów I stopnia, którzy przeprowadzą badania na dowolny temat i zaprezentują swoje wyniki na plakacie naukowym (posterze).

1.  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie urodzeni w 2003 roku i młodsi
 • uczniowie urodzeni w 2000 roku i młodsi
 • studenci studiów licencjackich lub szkół równoważnych

2.  Zespoły uczniowskie powinny być złożone z 2-5 uczniów (nie będą przyjmowane prace indywidualne uczniów, uczeń może pracować tylko w jednym zespole).

3.  Drużyny reprezentuje nauczyciel.

§ 2

CELE i ZADANIA KONKURSU

1.  Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu.

2.  Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności:

 • pracę w zespole
 • badanie rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych
 • stosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawianie danych za pomocą różnych wykresów / tabel / statystyk
 • interpretowanie wyników statystycznych
 • komunikację w formie pisemnej i graficznej

§ 3

HARMONOGRAM KONKURSU

1.  Etap krajowy konkursu

 • Rejestracja zespołu uczniów przez nauczyciela (strona do rejestracji zostanie podana na Facebooku lub krajowej stronie konkursu). Ostateczny termin rejestracji upływa 1.02.2019 r.
 • Przygotowanie przez grupę uczniów plakatu naukowego (posteru) w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB).
 • Wysłanie posteru przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu (sposób przesłania zostanie podany na Facebooku lub krajowej stronie konkursu). Należy przesłać dwie wersje plakatu: w języku polskim i w języku angielskim. Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 17.02.2019 r.
 • Ocena plakatów przez grupę krajowych ekspertów stanowiących polskie jury tego konkursu.
 • Ogłoszenie listy krajowych laureatów konkursu w dniu 17.03.2019 r., informacja o laureatach zostanie podana na Facebooku lub krajowej stronie konkursu.

2.  Etap międzynarodowy konkursu

 • Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane na międzynarodowy etap konkursu.
 • Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 62 Światowym Kongresie Statystyki w Kuala Lumpur w Malezji w sierpniu 2019.
 • Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej lub na Facebooku.

§ 4

KRYTERIA OCENY PRAC

Jasność przekazu

 • Czy plakat jest zrozumiały?
 • Czy cele, pytania badawcze i hipotezy są jasno sformułowane?
 • Czy wyniki i wnioski są jasno sformułowane?
 • Czy plakat stanowi logiczną, spójną całość?

Zebrane dane

 • Czy zebrano odpowiednie dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze?
 • Czy metody gromadzenia danych zostały jasno określone? (np. wykorzystanie kwestionariuszy papierowych, rozmów telefonicznych, ankiety internetowej lub innych narzędzi pomiarowych; lub korzystanie ze źródeł wtórnych – opublikowanych raportów, baz danych itp.)
 • Czy uwzględniono jakość danych? (tj. dokładność pomiarów, wielkość próby, wiarygodność źródeł itp.)
 • Czy próbę wybrano w sposób losowy i czy rozważono skutki braku losowości?
 • Czy źródła danych są wymienione na plakacie?

Analiza i wnioski

 • Czy zebrane dane zostały zanalizowane pod kątem pytań badawczych lub postawionych hipotez?
 • Czy zastosowano sposób analizy adekwatny do zebranych danych?
 • W jakim stopniu odpowiedziano na postawione pytania badawcze?
 • Czy zamieszczono wnioski i czy wynikają one z przeprowadzonej analizy danych?
 • Czy uwzględniono ograniczenia powstałe podczas badań i propozycje ulepszenia ich w przyszłości?

Wykresy i tabele

 • Czy na plakacie umieszczono wykresy /tabele / statystyki odpowiednie do zaprezentowania i podsumowania danych?
 • Czy jest wystarczająco dużo wykresów/tabel przedstawiających problem badawczy z różnych perspektyw?
 • Czy każdy wykres / tabela jest potrzebny do zilustrowania problemu badawczego?
 • Czy wykorzystane wykresy/tabele są opatrzone nagłówkami i objaśnieniami?

Prezentacja

 • Czy z odległości 2m plakat jest czytelny?
 • Czy zachowane są poprawne proporcje między liczbą wykresów i tekstem?
 • Czy plakat jest estetyczny?

Kreatywność / znaczenie

 • Czy pytanie badawcze jest kreatywne, oryginalne?
 • Czy badanie odpowiada na interesujące pytanie?
 • Czy projekt jest kreatywny i oryginalny?
 • Czy plakat przyciąga uwagę?

§ 5

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 marca 2019 r.
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.
 3. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 4. Laureaci trzech pierwszych miejsc w pierwszej i trzeciej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w drugiej kategorii wiekowej otrzymają „Indeksy na Studia” (lista uczelni będzie dostępna na stronie internetowej krajowego organizatora lub na Facebooku).
 6. Nauczyciele, pod których kierunkiem przygotowano nagrodzone prace, otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Analizy Danych, koordynator konkursu. Adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje w dowolnym momencie prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody.
 5. Organizator będzie zbierał od nauczycieli następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, adres e-mail, numer telefonu, adres (do korespondencji lub wysyłki nagród).
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, klasa, data i miejsce urodzenia.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca Konkursowa musi być oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych autorstwa Uczestnika Konkursu, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowana.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, a jej treść nie narusza prawa do wizerunku a także innych dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem na czas nieoznaczony Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zakresie udostępniania ich w serwisie www.
 4. Organizator Konkursu zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej lub reklamacyjnej.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować mailowo do krajowego koordynatora konkursu: dr Anna Justyna Milewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 5. Adres międzynarodowej strony konkursu: ; adres krajowej strony konkursu: ; adres strony Facebook: .

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Joomla templates by a4joomla