1.   Jasność przekazu

 • Czy plakat jest zrozumiały?
 • Czy cele, pytania badawcze i hipotezy są jasno sformułowane?
 • Czy wyniki i wnioski są jasno sformułowane?
 • Czy plakat stanowi logiczną, spójną całość?

2.   Zebrane dane

 • Czy zebrano odpowiednie dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze?
 • Czy metody gromadzenia danych zostały jasno określone? (np. wykorzystanie kwestionariuszy papierowych, rozmów telefonicznych, ankiety internetowej lub innych narzędzi pomiarowych; lub korzystanie ze źródeł wtórnych – opublikowanych raportów, baz danych itp.)
 • Czy uwzględniono jakość danych? (tj. dokładność pomiarów, wielkość próby, wiarygodność źródeł itp.)
 • Czy próbę wybrano w sposób losowy i czy rozważono skutki braku losowości?
 • Czy źródła danych są wymienione na plakacie?

3.   Analiza i wnioski

 • Czy zebrane dane zostały zanalizowane pod kątem pytań badawczych lub postawionych hipotez?
 • Czy zastosowano sposób analizy adekwatny do zebranych danych?
 • W jakim stopniu odpowiedziano na postawione pytania badawcze?
 • Czy zamieszczono wnioski i czy wynikają one z przeprowadzonej analizy danych?
 • Czy uwzględniono ograniczenia powstałe podczas badań i propozycje ulepszenia ich w przyszłości?

4.   Wykresy i tabele

 • Czy na plakacie umieszczono wykresy /tabele / statystyki odpowiednie do zaprezentowania i podsumowania danych?
 • Czy jest wystarczająco dużo wykresów/tabel przedstawiających problem badawczy z różnych perspektyw?
 • Czy każdy wykres / tabela jest potrzebny do zilustrowania problemu badawczego?
 • Czy wykorzystane wykresy/tabele są opatrzone nagłówkami i objaśnieniami?

5.   Prezentacja

 • Czy z odległości 2m plakat jest czytelny?
 • Czy zachowane są poprawne proporcje między liczbą wykresów i tekstem?
 • Czy plakat jest estetyczny?

6.   Kreatywność / znaczenie

 • Czy pytanie badawcze jest kreatywne, oryginalne?
 • Czy badanie odpowiada na interesujące pytanie?
 • Czy projekt jest kreatywny i oryginalny?
 • Czy plakat przyciąga uwagę?
Joomla templates by a4joomla