Uwaga: plakaty nie mogą zawierać informacji dotyczących szkół i uczniów, którzy je przygotowali.

Plakat powinien być przygotowany w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB). Uczestnicy konkursu powinni przesłać dwa plakaty: jeden w j. polskim (max 10 MB), drugi w j. angielskim (max 10 MB). Dane umieszczone na plakacie (tekst, wykresy, obrazki), po wydrukowaniu (przez organizatora konkursu) powinny być widoczne z odległości 2 m. Przykładowe  postery można zobaczyć na stronie internetowej konkursu. Przykładowa matryca z ustawionym formatem A1 841 mm x 594 mm została przygotowana w programie PowerPoint. Można ją pobrać: https://drive.google.com/open?id=1ObQnj7fG5sgMiNqmEV0PG1mqJIf9mW33

Każdy poster powinien zawierać: tytuł, wprowadzenie/wstęp, cel pracy, hipoteza badawcza, materiały i metody, wyniki, wnioski, najważniejsze pozycje bibliograficzne.

Czym jest plakat statystyczny?

 

To jednostronicowa prezentacja, interpretująca zbiór danych. Plakat powinien:

 •          być prosty i mieć logiczną całość (zawierać: cel, ujęcie problemu, zastosowaną metodę̨, główne wyniki i kluczowe wnioski),
 •          zawierać wykresy, tabele oraz podsumowania danych,
 •          zawierać komentarz na temat znaczenia danych,
 •          być zrozumiały (oglądający mają go zrozumieć bez konieczności zdobywania dodatkowych informacji),
 •          być twórczy/kreatywny i mieć atrakcyjną formę̨ graficzną,
 •          być czytelny z odległości 2 metrów.

Przykładowe plakaty

 

-       Kroki w przygotowaniu plakatu

 

1. Zdefiniować problem badawczy

Należy znaleźć problem lub pytanie badawcze. Powinno ono być:

 •          jasno określone, co ułatwi później zbieranie odpowiednich danych,
 •          interesujące, wówczas ludzie będą zachęceni do obejrzenia plakatu,
 •          niezbyt skomplikowane ani też dawać zbyt jasnego przesłania, oglądający powinien być skonfrontowany z materiałem zmuszającym do refleksji.

2. Zebrać dane

Przed zebraniem danych zaplanuj starannie jakie pomiary musisz zrobić, a jeśli to jest ankieta, jakie pytania musisz zadać.

Jeżeli będziesz korzystał z różnych źródeł danych, pamiętaj że powinny być one wiarygodne.

Musisz umieścić na swoim plakacie informacje o pochodzeniu danych, z których korzystasz, również gdy umieszczasz statystyki, tabele, wykresy, których sam nie zrobiłeś (np. nazwisko autora, tytuł publikacji, adres internetowy itp.).  

Nie zapomnij uwzględnić przy planowaniu badania wpływu liczby pomiarów czy obserwacji oraz wpływu braku losowości próby. Na przykład:

 •          Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem opinii uczniów szkoły na dany temat i zrobisz wywiad tylko z dwiema najlepszymi przyjaciółmi to wyniki badań będą bardzo stronnicze i nieobiektywne.
 •          Jeżeli celem pracy jest zbadanie jak daleko może skoczyć konik polny. Pomiar tylko jednego skoku konika nie da dobrego wyniku, potrzebna jest większa ilość prób. Bardziej wiarygodny wynik uzyskasz po włączeniu do badania 10 koników polnych.

3. Ocena jakości danych

Wiele czynników może wpłynąć na jakość twoich danych, a tym samym na jakość wniosków, które będziesz wyciągnąć. Oto kilka zagadnień do rozważenia przy planowaniu projektu i gromadzeniu danych. Jeżeli niżej wymienione problemy dotyczą twojego projektu możesz o nich krótko wspomnieć na plakacie:

 •          Czy dane przedstawiają ogólną sytuację? Czy twoja próba dobrze reprezentuje populację, do której odnosi się twoje pytanie badawcze? Czy możliwe by było uzyskanie lepszej próby?
 •          W procesie gromadzenia danych bardzo często uczestniczą ludzie i z powodu ich pomyłek dane mogą zawierać błędy. Jeżeli korzystasz z różnych metod uzyskiwania pomiarów (przyrządów pomiarowych), to one również mogą być źródłem błędów. Jakie są potencjalne źródła błędów w danych? Jak możesz je zredukować?

4. Analiza danych

Przeanalizuj dane za pomocą programu komputerowego (np. arkusz kalkulacyjny, R) lub możesz wykonać obliczenia ręcznie. Pamiętaj, że musisz analizować dane, które dotyczą twojego problemu badawczego. Użyj do zaprezentowania swoich wyników np.: liczebności, procentów, tabel, wykresów (histogram, wykres słupkowy, kołowy liniowy, pudełkowy, ...) jak również wykorzystaj odpowiednie statystyki opisowe: średnia, mediana, modalna, kwartyle, odchylenie standardowe itp.

 

5. Pisanie wniosków

Po przeanalizowaniu danych należy zinterpretować otrzymane wyniki i wyjaśnić wnioski w świetle postawionych przez siebie pytań/problemów badawczych. Odpowiedz na pytania:

 •          Jakie informacje uzyskałeś z zebranych danych i ich analizy?
 •          Czy wyniki są ważne lub interesujące - dla kogo? dlaczego?
 •          Jakie są konsekwencje Twoich ustaleń? Czy możesz zaproponować dalsze sugestie lub zalecenia dotyczące Twojego zagadnienia?
 •          Czy wystąpiły jakieś ograniczenia dotyczące metod lub jakości danych (np. w związku z wielkością próby lub źródłem danych)? Czy widzisz sposób uniknięcia takich obciążeń w przyszłości?

Zwróć uwagę, że część plakatu poświęcona wnioskom jest ważna, ponieważ nie wystarczy umieścić wykresy czy tabele lub zaprezentować swoją umiejętność przeprowadzenia analizy statystycznej. Ważne jest, aby poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki oraz wskazać na związek przeprowadzonych badan z postawionymi pytaniami lub problemem badawczym.

 

Przygotowanie plakatu

 

 •          Plakat powinien być przygotowany w wersji elektronicznej (np. w programie Power Point) .
 •          Układ plakatu może być pionowy lub poziomy.
 •          Zaleca się pozostawić marginesy 3 cm na bokach plakatu, aby po wydrukowaniu można było go oprawić. W przypadku plakatów elektronicznych należy wziąć pod uwagę, że rozmiar drukowanego i oprawionego plakatu to A1 (841 mm x 594 mm).

Zawartość

 

 •          Informacja o tym co było przedmiotem badań, w jaki sposób przeprowadzono badania, główne wyniki badań, omówienie wyników analizy, główne wnioski z badań.
 •          Prezentacja wyników badań przedstawiona za pomocą obrazów, grafów i wykresów.
 •          Prosty tekst opowiadający o zgromadzonych danych oraz o wnioskach.
 •          Podsumowanie danych ale bez prezentacji surowych danych.
 •          Należy przygotować jeden plakat w języku polskim a drugi w języku angielskim.

Pamiętaj, że masz ograniczoną przestrzeń na plakacie, więc nie opisuj dwa razy tego samego. Wybierz tylko te wykresy, które najlepiej prezentują wyniki badań. Wszystkie wykresy powinny być zatytułowane i opatrzone komentarzem.

 

Dodatkowe informacje: http://www.amstat.org/asa/education/ASA-Statistics-Poster-Competition-for-Grades-K-12.aspx

 

Joomla templates by a4joomla