REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI STATYSTYCZNYCH

EDYCJA VI ROK 2022/2023

Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Analizy Danych (adres: Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, ul Szpitalna 37 p.1.22, 15-295 Białystok). Oryginalna nazwa konkursu: International Statistical Literacy Project – Poster Competition.

§ 1

ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów studiów I stopnia, którzy przeprowadzą badania na wskazany temat i zaprezentują swoje wyniki na plakacie naukowym (posterze).

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół średnich
 • studenci studiów licencjackich lub szkół równoważnych

2. Zespoły uczniowskie powinny być złożone z 1-5 uczniów. Uczeń może pracować tylko w jednym zespole.

3. Drużyny reprezentuje nauczyciel.

§ 2

CELE i ZADANIA KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu.
 2. W roku 2022/2023 temat plakatów jest dowolny.
 3. Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności:
 • pracę w zespole
 • badanie rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych
 • stosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawianie danych za pomocą różnych wykresów / tabel / statystyk
 • interpretowanie wyników statystycznych
 • komunikację w formie pisemnej i graficznej

§ 3

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Etap krajowy konkursu
 • Rejestracja zespołu uczniów przez nauczyciela od 15.10.2022 do 15.12.2022 r.  Link do rejestracji znajduje się na stronie konkursu w zakładce Formularz rejestracyjny i/lub na Facebooku.
 • Wysłanie posteru przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu (sposób przesłania zostanie podany na Facebooku i/lub krajowej stronie konkursu). Należy przesłać dwie wersje plakatu: w języku polskim i w języku angielskim. Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 10.01.2023 r.
 • Weryfikacja formalna nadesłanych plakatów.
 • Ocena plakatów przez grupę ekspertów stanowiących polskie jury konkursu.
 • Ogłoszenie listy laureatów konkursu w dniu 10.02.2023 r., informacja o laureatach zostanie podana na Facebooku i/lub krajowej stronie konkursu.
 • Gala wręczenia nagród planowania jest 15.04.2023 r.

2. Etap Międzynarodowy konkursu

 • Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane na międzynarodowy etap konkursu.
 • Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 64 Światowym Kongresie Statystyki, który odbędzie się w lipcu 2023 w Kanadzie.
 • Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej i/lub na Facebooku.

§ 4

PLAKAT

 1. Plakaty nie mogą zawierać informacji dotyczących szkół i uczniów, którzy je przygotowali.
 2. Plakaty muszą być oryginalnym projektem stworzonym prze uczniów.
 3. Plakaty z poprzednich edycji nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.
 4. Plakat powinien być przygotowany w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB). 
 5. Uczestnicy konkursu powinni przysłać dwie wersje plakatu: jeden w j. polskim (max 10 MB), drugi w j. angielskim (max 10 MB). 
 6. Dane umieszczone na plakacie (tekst, wykresy, obrazki), po wydrukowaniu (przez organizatora konkursu) powinny być widoczne z odległości 2 m
 7. Przykładowe  postery można zobaczyć na stronie internetowej konkursu. 

§ 5

KRYTERIA OCENY PLAKATÓW

1. Jasność przekazu

 • Czy plakat jest zrozumiały?
 • Czy cele, pytania badawcze i hipotezy są jasno sformułowane?
 • Czy wyniki i wnioski są jasno sformułowane?
 • Czy plakat stanowi logiczną, spójną całość?

2. Zebrane dane

 • Czy zebrano odpowiednie dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze?
 • Czy metody gromadzenia danych zostały jasno określone? (np. wykorzystanie kwestionariuszy papierowych, rozmów telefonicznych, ankiety internetowej lub innych narzędzi pomiarowych; lub korzystanie ze źródeł wtórnych – opublikowanych raportów, baz danych itp.)
 • Czy uwzględniono jakość danych? (tj. dokładność pomiarów, wielkość próby, wiarygodność źródeł itp.)
 • Czy próbę wybrano w sposób losowy i czy rozważono skutki braku losowości?
 • Czy źródła danych są wymienione na plakacie?

3. Analiza i wnioski

 • Czy zebrane dane zostały zanalizowane pod kątem pytań badawczych lub postawionych hipotez?
 • Czy zastosowano sposób analizy adekwatny do zebranych danych?
 • W jakim stopniu odpowiedziano na postawione pytania badawcze?
 • Czy zamieszczono wnioski i czy wynikają one z przeprowadzonej analizy danych?
 • Czy uwzględniono ograniczenia powstałe podczas badań i propozycje ulepszenia ich w przyszłości?

4. Wykresy i tabele

 • Czy na plakacie umieszczono wykresy /tabele / statystyki odpowiednie do zaprezentowania i podsumowania danych?
 • Czy jest wystarczająco dużo wykresów/tabel przedstawiających problem badawczy z różnych perspektyw?
 • Czy każdy wykres / tabela jest potrzebny do zilustrowania problemu badawczego?
 • Czy wykorzystane wykresy/tabele są opatrzone nagłówkami i objaśnieniami?

5. Prezentacja

 • Czy z odległości 2m plakat jest czytelny?
 • Czy zachowane są poprawne proporcje między liczbą wykresów i tekstem?
 • Czy plakat jest estetyczny?

6. Kreatywność / znaczenie

 • Czy pytanie badawcze jest kreatywne, oryginalne?
 • Czy badanie odpowiada na interesujące pytanie?
 • Czy projekt jest kreatywny i oryginalny?
 • Czy plakat przyciąga uwagę?

§ 6

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2023 r.
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.
 3. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 4. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w drugiej kategorii wiekowej otrzymają „Indeksy na Studia” (szczegółowe informacje oraz lista uczelni będzie dostępna na stronie internetowej krajowego organizatora lub na Facebooku).
 6. Nauczyciele, pod których kierunkiem przygotowano nagrodzone prace, otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Gala wręczenia nagród planowana jest 16 kwietnia 2023 r.

§ 7

ETAP MIĘDZYNARODOWY

 1. Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane przez koordynatora krajowego na międzynarodowy etap konkursu.
 2. Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 64 Światowym Kongresie Statystyki, który odbędzie się w lipcu 2023 w Kanadzie.
 3. Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej i/lub na Facebooku.
 4. Informacja o nagrodach dla autorów wyróżnionych plakatów znajduje się na stronie międzynarodowego organizatora (https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2022-2023.php).

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Analizy Danych, koordynator konkursu. Adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje w dowolnym momencie prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody.
 5. Organizator będzie zbierał od nauczycieli następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, adres e-mail, numer telefonu, adres (do korespondencji lub wysyłki nagród).
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, klasa, data i miejsce urodzenia.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca Konkursowa musi być oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych autorstwa Uczestnika Konkursu, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowana.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, a jej treść nie narusza prawa do wizerunku a także innych dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem na czas nieoznaczony Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zakresie udostępniania ich w serwisie www.
 4. Organizator Konkursu zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej lub reklamacyjnej.
 4. Adres międzynarodowej strony konkursu: : www.iase-web.org/islp/ ; adres krajowej strony konkursu: islp.edu.pl; adres strony Facebook:www.facebook.com/feinMKS/.
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować mailowo do krajowego koordynatora konkursu: dr Anna Justyna Milewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Joomla templates by a4joomla