Drukuj

REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU UMIEJĘTNOŚCI STATYSTYCZNYCH

EDYCJA V ROK 2020/2021

Organizatorem polskiej edycji konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Analizy Danych (adres: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, ul Szpitalna 37 p.1.22, 15-295 Białystok).

§ 1

ADRESACI KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów studiów I stopnia, którzy przeprowadzą badania na wskazany temat i zaprezentują swoje wyniki na plakacie naukowym (posterze).

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
 1. Zespoły uczniowskie powinny być złożone z 2-5 uczniów (nie będą przyjmowane prace indywidualne uczniów, uczeń może pracować tylko w jednym zespole).
 2. Drużyny reprezentuje nauczyciel.

§ 2

CELE i ZADANIA KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu.
 2. W roku 2020/2021 tematem plakatów jest: Środowisko, biologia lub zrównoważony rozwój.
 3. Udział uczniów w konkursie statystycznym rozwija następujące umiejętności:

§ 3

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Etap krajowy konkursu
 2. Etap międzynarodowy konkursu

§ 4

PLAKAT

 1. Plakaty nie mogą zawierać informacji dotyczących szkół i uczniów, którzy je przygotowali.
 2. Plakaty muszą być oryginalnym projektem stworzonym prze uczniów.
 3. Plakaty z poprzednich edycji nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.
 4. Plakat powinien być przygotowany w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB). 
 5. Uczestnicy konkursu powinni przysłać dwie wersje plakatu: jeden w j. polskim (max 10 MB), drugi w j. angielskim (max 10 MB). 
 6. Dane umieszczone na plakacie (tekst, wykresy, obrazki), po wydrukowaniu (przez organizatora konkursu) powinny być widoczne z odległości 2 m
 7. Przykładowe  postery można zobaczyć na stronie internetowej konkursu. 

§ 5

KRYTERIA OCENY PLAKATÓW

1. Jasność przekazu

2. Zebrane dane

3. Analiza i wnioski

4. Wykresy i tabele

5. Prezentacja

6. Kreatywność / znaczenie

§ 6

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2021 r.
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.
 3. Jury wybiera laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 4. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Laureaci trzech pierwszych miejsc w drugiej kategorii wiekowej otrzymają „Indeksy na Studia” (szczegółowe informacje oraz lista uczelni będzie dostępna na stronie internetowej krajowego organizatora lub na Facebooku).
 6. Nauczyciele, pod których kierunkiem przygotowano nagrodzone prace, otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 7

ETAP MIĘDZYNARODOWY

 1. Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane przez koordynatora krajowego na międzynarodowy etap konkursu.
 2. Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 63 Światowym Kongresie Statystyki w Holandii w lipcu 2021.
 3. Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej i/lub na Facebooku.
 4. Informacja o nagrodach dla autorów wyróżnionych plakatów znajduje się na stronie międzynarodowego organizatora (https://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2020-2021.php).

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sekcja Analizy Danych, koordynator konkursu. Adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje w dowolnym momencie prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody.
 5. Organizator będzie zbierał od nauczycieli następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, adres e-mail, numer telefonu, adres (do korespondencji lub wysyłki nagród).
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, dane szkoły/uczelni, klasa, data i miejsce urodzenia.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Praca Konkursowa musi być oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych autorstwa Uczestnika Konkursu, w innym przypadku zostanie zdyskwalifikowana.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, a jej treść nie narusza prawa do wizerunku a także innych dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem na czas nieoznaczony Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zakresie udostępniania ich w serwisie www.
 4. Organizator Konkursu zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej lub reklamacyjnej.
 4. Adres międzynarodowej strony konkursu: ; adres krajowej strony konkursu: ; adres strony Facebook: .
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować mailowo do krajowego koordynatora konkursu: dr Anna Justyna Milewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Odsłony: 1571